Quy chế đào tạo

CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT: Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”      Tải về

Thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT Tải về

Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT: Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng chính quy Tải về

Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp Tải về

Quyết định số 14/2007/QĐ-BLĐTBXH: Quy chế dạy nghề hệ chính quy Tải về

 CÁC QUY CHẾ QUẢN LÝ HSSV

Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT: Quy chế Học sinh, sinh viên Tải về

Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT: Quy chế đánh giá điểm rèn luyện Tải về

Thông tư số 27/2011/TT-BGDĐT: Công tác Học sinh, sinh viên nội trú Tải về

Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT: Công tác Học sinh, sinh viên ngoại trú Tải về

 MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI

Nghị định số 49//2010/NĐ-CP: Quy định về thu và miễn, giảm học phí Tải về

Nghị định số 74/2013/NĐ-CP: sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 49//2010/NĐ-CP Tải về

Thông tư liên tịch số 29 về hướng dẫn NĐ 49 của Chính Phủ Tải về

Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT: Quy định về Học bổng khuyến khích học tập Tải về

Share