Chương trình đào tạo năm 2016- 2017

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại đang đào tạo 09 ngành với 23 chuyên ngành bậc cao đẳng chính quy:

1. Ngành Quản trị kinh doanh có 3 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh xuất nhập khẩu

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh thương mại điện tử


 

2. Ngành Kinh doanh thương mại có 2 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh thương mại

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh xăng dầu

3. Ngành Quản trị khách sạn có 3 chương trình đào tạo  chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh khách sạn - du lịch

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị kinh doanh nhà hàng

             - Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị chế biến món ăn

4. Ngành Marketing có 2 chương trình đào tạo  chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing thương mại

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị thương hiệu

5. Ngành Kế toán có 2 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kiểm toán

6. Ngành Tài chính ngân hàng có 3 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Ngân hàng thương mại

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Thuế

7. Ngành Hệ thống thông tin quản lý có 2 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học doanh nghiệp

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Tin học kế toán

8. Ngành Công nghệ Kỹ thuật hoá học có 4 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật xăng dầu

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Hoá phân tích

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa hữu cơ

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Công nghệ hóa dầu - hữu cơ

9. Ngành Tiếng Anh có 2 chương trình đào tạo chuyên ngành:

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh thương mại

- Chương trình đào tạo chuyên ngành Tiếng Anh du lịch

 Các chương trình đào tạo được xây dựng theo đúng quy định, đảm bảo mục tiêu đào tạo, phù hợp với đối tượng. Có 20 chương trình đào tạo 100 tín chỉ, riêng 3 chương trình đào tạo chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp, Kỹ thuật xăng dầu, Quản trị kinh doanh khách sạn - du lịch 105 tín chỉ (không kể Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh và Kỹ năng mềm).


 

 Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng nghề

Nhà trường đào tạo cao đẳng nghề ở lĩnh vực kế toán và thương mại theo 2 chương trình đào tạo cao đẳng nghề đáp ứng nhu cầu xã hội là Kế toán doanh nghiệp và Thương mại điện tử.

         - Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-CĐTM ngày 08 tháng 9 năm 2008.

 

         - Chương trình đào tạo cao đẳng nghề Thương mại điện tử ban hành theo Quyết định số 256/QĐ-CĐTM ngày 08 tháng 9 năm 2008.


 

Chương trình đào tạo bậc Trung cấp

 

          Nhà trường đang đào tạo 04 ngành bậc trung cấp chuyên nghiệp theo 4 chương trình đào tạo: Kế toán doanh nghiệp 98 đơn vị học trình, Nghiệp vụ kinh doanh 97 đơn vị học trình, Nghiệp vụ lễ tân và Kỹ thuật xăng dầu 100 đơn vị học trình. Các chương trình đào tạo trên được ban hành theo Quyết định số 364/QĐ-CĐTM ngày 29 tháng 7 năm 2013.


 

 Chương trình đào tạo bậc Trung cấp nghề

Ngoài đào tạo nghề bậc cao đẳng, Nhà trường cũng đào tạo trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp và Bán hàng xăng dầu, gas.

         - Chương trình đào tạo trung cấp nghề Kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 257/QĐ-CĐTM ngày 08 tháng 9 năm 2008.

 

         - Chương trình đào tạo trung cấp nghề Bán hàng xăng dầu, gas ban hành theo Quyết định số 383/QĐ-CĐTM ngày 24 tháng 11 năm 2008.


  

Chương trình đào tạo bậc Sơ cấp nghề và Bồi dưỡng ngắn hạn

Nhà trường liên tục đào tạo trình độ sơ cấp nghề và bồi dưỡng ngắn hạn theo các chương trình đào tạo đã ban hành về:

          - Chương trình đào tạo nghề Nghiệp vụ bàn, Nghiệp vụ bar, Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ lễ tân trình độ sơ cấp được ban hành theo Quyết định số 312/QĐ-CĐTM ngày 11 tháng 9 năm 2012.

         - Chương trình đào tạo nghề Bán hàng siêu thị trình độ sơ cấp được ban hành theo Quyết định số 363/QĐ-CĐTM ngày 07 tháng 10 năm 2009.

         - Chương trình đào tạo nghề Bán hàng xăng dầu, gas trình độ sơ cấp được ban hành theo Quyết định số 395/QĐ-CĐTM ngày 16 tháng 10 năm 2009.

         - Chương trình đào tạo ngăn hạn Bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, gas được ban hành theo Quyết định số 501/QĐ-CĐTM ngày 15 tháng 10 năm 2013.

         - Chương trình đào tạo ngăn hạn Nhân viên bán hàng xăng dầu được ban hành theo Quyết định số 654/QĐ-CĐTM ngày 09 tháng 12 năm 2013.

 

         - Chương trình đào tạo ngăn hạn Bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng cửa hàng xăng dầu được ban hành theo Quyết định số 655/QĐ-CĐTM ngày 09 tháng 12 năm 2013.


 


 

Share