Văn bản liên quan

VĂN BẢN CỦA NHÀ NƯỚC

 

 1. Quyết định thành lập trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật thương mại

 Tải về

2. Quy chế tự chủ

Tải về

3. Điều lệ trường cao đẳng

Tải về

4.Thông tư 47 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (quy định chế độ làm việc đối với giảng viên)

Tải về

 

 

VĂN BẢN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

 Qui chế nâng lương trước thời hạn

Tải về

 Qui chế về chế độ làm việc của giảng viên

 Tải về

 Qui định về xếp loại lao động và thi đua khen thưởng

 Tải về

 Tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng

 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017-2018

 Tải về

 

Tải về

Share