Giới thiệu Phòng Khoa học và QHQT

Giới Thiệu Phòng Khoa Học &QHQT

I. Cơ cấu tổ chức
1. Lãnh đạo phòng

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Văn Thanh


Phó trưởng phòng: ThS. Dương Thị Quế

Tập thể cán bộ phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế

2. Cán bộ, chuyên viên phòng
- Số lượng: 06
- Trình độ: 01 TS,01 ThS, 01 HVCH, 03 cử nhân.
II. Chức năng, nhiệm vụ
Chức năng:
Nhiệm vụ:
III. Thành tích đạt được
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2009-2010; bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2012-2013;
- Nhiều năm liền đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.
- Phối hợp với các đơn vị thực hiện và bảo vệ thành công các đề tài khoa học cấp Bộ;
- Mở rộng các ngành, nghề đào tạo, đổi mới và hoàn thiện nhiều chương trình đào tạo về lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật thương mại;
- Tổ chức thẩm định và ban hành giáo trình, bài giảng, đề cương học phần, tài liệu học tập phục vụ yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và học tập giảng viên, học sinh viên;
- Tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp trường hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập Trường, Hội thảo khoa học tại Trung Quốc và tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng giảng dạy thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên tham gia;
- Hợp tác quốc tế về giáo dục có nhiều chuyển biến đặc biệt, nhà trường đã giúp đỡ giảng viên nhận được học bổng toàn phần du học Thạc sỹ. Chương trình hợp tác quốc tế đã tạo ra nhiều cơ hội cho mới cho học sinh - sinh viên và giảng viên.
IV. Địa chỉ liên hệ
- Phòng 316 nhà A1, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
- Điện thoại: 0433 532942
- Email: phongkhqhqt@gmail.com

Share