Giới thiệu Khoa Tin học kinh tế

I. Cơ cấu tổ chức

1. Lãnh đạo Khoa

 

Q. Trưởng khoa
ThS. Lê Thanh Trà

2. Đội ngũ giảng viên trong khoa

         


Tập thể giáo viên Khoa Tin học kinh tế

II. Chức năng, nhiệm vụ

    1. Chức năng

             Khoa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu. Khoa có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Truyền thông.

     2. Nhiệm vụ

          1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo các chuyên ngành của khoa hàng năm và chương trình dài hạn.

          2. Phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu phát triển nội dung đào tạo các chuyên ngành đào tạo thuộc khoa đảm nhiệm; tham gia các hoạt động khoa học, giáo dục đào tạo của nhà trường.

          3. Quản lý, tổ chức việc giảng dạy của giảng viên; nghiên cứu đề xuất việc mời các giảng viên, chuyên gia ở các trường, các cơ quan, đơn vị trong nước đến giảng dạy các môn học do khoa trực tiếp đảm nhiệm.

          4. Nghiên cứu hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy đối với từng học phần, bài giảng của bộ môn thuộc khoa.

          5. Tổ chức, đánh giá việc học tập, rèn luyện của sinh viên thuộc khoa đào tạo theo quy định của nhà nước và nhà trường.

          6. Phân công giảng viên của khoa giảng dạy theo kế hoạch.

          7. Theo dõi, đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên trong khoa.

          8. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, hội thảo chuyên đề, các hoạt động về cải tiến phương pháp giảng dạy trong khoa...

          9. Phối hợp với Trung tâm Đào tạo & Bồi dưỡng ngắn hạn nội dung đào tạo xây dựng đề cương chi tiết, tài liệu giảng dạy và phân công giảng viên tham gia giảng dạy các khóa đào tạo nghề ngắn hạn.

          10. Phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

III. Thành tích đạt được

          Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ công tác được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao, khoa Tin học kinh tế còn thực hiện nhiều hoạt động bổ trợ khác cho HS - SV như các cuộc thi Festival Tin học năm 2011, 2013. Thành lập Câu lạc bộ Tin học năm 2011, với các thành viên là các giảng viên và các HS – SV của khoa.

IV. Ngành nghề đào tạo, mục tiêu đào tạo

      1. Ngành nghề đào tạo

            Khoa đào tạo HS – SV ở cả 2 bậc Cao đẳng và Trung cấp với các chuyên ngành:

            - Bậc Cao đẳng:  đào tạo các ngành:

                   + Công nghệ thông tin

                   + Quản trị mạng máy tính

                   + Thiết kế trang Web

                   + Tin học ứng dụng.

            - Bậc Trung cấp: đào tạo các ngành:

                   + Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm)

                   + Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

                   + Tin học ứng dụng

                   + Thiết kế và Quản lý Website.

       2. Mục tiêu đào tạo

            - Bậc Cao đẳng:

                   + Ngành Công nghệ thông tin:

              Đào tạo người học trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ thông tin có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành, có khả năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ, tạo điều kiện cho người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

                   + Ngành Quản trị mạng máy tính:

              Đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề ngành Quản trị mạng máy tính, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề quản trị mạng máy tính, có khả năng vận hành mạng máy tính vừa và nhỏ, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

                   + Ngành Thiết kế trang Web:

              Đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề ngành Thiết kế trang Web, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Thiết kế trang Web, có khả năng xây dựng và quản lý trang web, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

                   + Ngành Tin học ứng dụng:

              Đào tạo người học trình độ cao đẳng nghề ngành Tin học ứng dụng, có kiến thức chuyên môn và năng lực thực hành các công việc của nghề Tin học ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập và tổ chức làm việc theo nhóm; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc; có đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khoẻ tạo điều kiện cho người học nghề sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

            - Bậc Trung cấp:

                   + Ngành Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm):

              Đào tạo người học trình độ trung cấp nghề Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm), có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để phục vụ lâu dài; có khả năng đánh giá ứng dụng phần mềm của doanh nghiệp trong thực tế và đề xuất những giải pháp mang lại hiệu quả cao trong hoạt động cho doanh nghiệp. Đồng thời, có khả năng tự học tập và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn để thích ứng với môi trường kinh tế trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế.

                   + Ngành Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính:

              Đào tạo người học trình độ trung cấp nghề Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính: có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ sức khỏe để phục vụ lâu dài; có kiến thức về cấu trúc và cơ chế hoạt động của máy tính, có kỹ năng lắp ráp, cài đặt hoàn chỉnh một máy tính; sửa chữa các hư hỏng cho máy tính của doanh nghiệp. Đồng thời, có khả năng tự học tập để thích ứng với môi trường khác nhau trong nền kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế.

 

                   + Ngành Tin học ứng dụng:

              Đào tạo người học trình độ trung cấp nghề Tin học ứng dụng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc, đồng thời có khả năng học tập và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn để vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

                   + Thiết kế và Quản lý Website:

              Đào tạo người học trình độ trung cấp nghề Thiết kế và Quản lý Website, có khả năng xây dựng và quản lý trang web, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc. Về năng lực chuyên môn, người học có đủ kiến thức và kỹ năng để làm việc. đồng thời có khả năng học tập và tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn để vươn lên đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

 

V. Cơ hội học tập, nghề nghiệp và vị trí việc làm

       1. Cơ hội học tập, nghề nghiệp

          Sinh viên Tin học kinh tế được đào tạo kiến thức Công nghệp thông tin cập nhật. Điều này giúp sinh viên có kiến thức chuyên môn vững trong tất cả các lĩnh vực Công nghệ thông tin. Do đó, mở rộng cơ hội tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.

          Đặc biệt, sinh viên Tin học kinh tế được thực hành tại các phòng máy tính thực hành hiện đại và các bài thực hành gắn kết với thực tế. Khoa Tin học kinh tế luôn nâng cao khẩu hiệu “Học đi đôi với hành”.

          Chương trình đào tạo theo sát các chuẩn mực Bộ Lao động - Thương binh và xã hội cùng Bộ công thương, được cập nhật thường xuyên đảm bảo sinh viên ra trường có được nền tảng kiến thức cần thiết để thành công khi lập nghiệp. Hệ thống tài liệu giảng dạy của Khoa luôn được cập nhật, bổ sung sao cho phù hợp với tốc độ phát triển của lĩnh vực công nghệ thông tin trên thế giới và trong nước.

          Phương pháp giảng dạy và các hình thức đánh giá luôn được cải tiến, có sự cân đối hợp lý giữa lý thuyết và thực hành. Chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên ngày càng được nâng cao đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo.

          Bên cạnh đó, Khoa cũng thường xuyên tổ chức các hội thi hàng năm dành cho sinh viên như: Festival tin học, ….. giúp sinh viên có thêm cơ hội giao lưu, học tập và cùng nhau chia sẻ kiến thức.

          Sinh viên đã tốt nghiệp ra trường ở các khoá có việc làm và thu nhập ổn định là rất cao. Một số khác đi theo con đường học tiếp lên đại học lớn như: Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Bưu chính viễn thông, Đại học Kinh tế quốc dân,…  để nhận được băng đại học chính quy.

       2. Vị trí việc làm

          Sinh viên tốt nghiệp các ngành đào tạo tại Khoa Tin học kinh tế có thể làm việc ở các vị trí như lập trình viên, chuyên viên phân tích hệ thống, chuyên viên dự án của các đơn vị sản xuất phần mềm quản lý chuyên nghiệp; kỹ thuật viên, phụ trách mạng và Công nghệ thông tin của các đơn vị, doanh nghiệp; thành lập các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các sản phẩm máy tính và công nghệ thông tin....

VI. Địa chỉ liên hệ

Văn phòng Khoa

         Địa chỉ: Phòng 42 nhà A1 - Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại.
         Điện thoại: (024) 33 530 407

Share