Giới thiệu khoa LLCT, GDTC & QP

             I. Giới thiệu chung

            1. Cơ cấu tổ chức

            Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng có hai bộ môn:

            - Bộ môn Lý luận Chính trị

            - Bộ môn Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

            2. Cán bộ quản lý

 

 

Phó Trưởng khoa Phụ trách

ThS. Phan Thanh Hương

 

Phó khoa

Th.S Nguyễn Trung Dũng

- Phó trưởng khoa: Th.S Nguyễn Trung Dũng

            3. Đội ngũ giảng viên

             Số lượng: 24, trong đó có 23 giảng viên cơ hữu và 01 thư ký khoa

- Bộ môn Lý luận Chính trị: 13 giảng viên, trong đó: 02 Tiến sĩ, 11 Thạc sĩ

- Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng: 10 giảng viên, trong đó: 4 Thạc sĩ, 6 cử nhân.

 

Tập thể giảng viên khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Thể chất và Quốc phòng

Bộ môn Giáo dục thể chất và quốc phòng

Bộ môn Lý luận Chính trị

            II. Chức năng, nhiệm vụ

            1. Chức năng

            Khoa là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu, có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, và tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

            2. Nhiệm vụ

            2.1. Tổ chức quản lý, giảng dạy, học tập các học phần: Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh cho tất cả các ngành đào tạo, các bậc đào tạo của Nhà trường.

            2.2. Thực hiện nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học trong tổ chức quản lý, giảng dạy, đào tạo của cán bộ, giảng viên trong khoa.

            2.3. Thực hiện công tác bồi dưỡng, học tập nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực giảng dạy và năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên trong khoa.

            2.4. Góp phần thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho học sinh, sinh viên Nhà trường.

            2.5. Thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, nghị quyết và chương trình công tác của cấp trên gia

            III. Các hoạt động nổi bật

            Bên cạnh các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học, thực hiện các nhiệm vụ công tác được Đảng ủy, Ban Giám hiệu giao, khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục thể chất và quốc phòng còn thực hiện nhiều hoạt động bổ trợ khác như các giải đấu thể thao, cuộc thi Olympic Lý luận chính trị, các giờ học ngoại khóa cho tất cả sinh viên tại các Bảo tàng lớn ở Hà Nội như: Khu Di tích Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bào tàng Phòng không – Không quân, Bảo tàng Dân tộc học, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

 

 

 

 

            IV. Thành tích đạt được

            Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công thương về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt”, năm học 2012 - 2013.

            Bằng khen của Công đoàn Công thương Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, năm học 2011 - 2012, 2012 - 2013, 2014 - 2015.

            Bằng khen của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hà Nôi, tặng chi đoàn cán bộ giáo viên, có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên, khối Đại học, Học viện, Cao đẳng, năm học 20 10 - 2011.

            V. Địa chỉ liên hệ

            Văn phòng: Tầng 4, Nhà A1, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại, Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội

            Điện thoại: 04 33535 061

            Email: lyluanchinhtri.ctet.@gmail.com

 

Share