CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017 - 2018

 

                               CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

     Thực hiện thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại hằng năm đều thực hiện việc công khai chất lượng giáo dục theo các nội dung:

I- Nội dung công khai

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:

     - Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh của Trường, chương trình đào tạo mà Trường thực hiện, yêu cầu về thái độ học tập của người học, các hoạt động hỗ trợ học tập sinh hoạt của người học ở Trường, điều kiện cơ sở vật chất của Trường, đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và phương pháp quản lý của Trường; mục tiêu đào tạo, kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ở các trình độ và theo các ngành đào tạo (Theo Biểu mẫu 20).

     - Chất lượng giáo dục thực tế: số lượng học sinh, sinh viên ở các trình độ đào tạo, hệ đào tạo và chuyên ngành đào tạo, có phân biệt về số lượng học sinh, sinh viên theo kết quả tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm và học lên trình độ cao hơn sau 1 năm ra trường (Theo Biểu mẫu 21).

     - Các môn học của từng khóa học, chuyên ngành: công khai về giảng viên giảng dạy, mục đích môn học, nội dung và lịch trình giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp đánh giá sinh viên.

     - Giáo trình, tài liệu tham khảo do nhà trường tổ chức biên soạn: công khai tên các giáo trình, tài liệu tham khảo, năm xuất bản, kế hoạch soạn thảo giáo trình, tài liệu tham khảo của các chuyên ngành.

     - Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục: kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục, báo cáo tự đánh giá và công nhận đạt hay không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

     - Cơ sở vật chất: số lượng và diện tích giảng đường, phòng học, phòng chuyên môn, xưởng thực tập, ký túc xá và khu thể thao, các loại thiết bị đào tạo và thí nghiệm được sử dụng (Theo Biểu mẫu 22).

     - Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên: Số lượng, chức danh có phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo (Theo Biểu mẫu 23).

3. Công khai thu chi tài chính:

     - Mức thu học phí và các khoản thu khác cho từng năm học và dự kiến cả khóa học.

     - Các nguồn thu từ các hợp đồng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất, tư vấn và các nguồn thu hợp pháp khác.

     - Chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học.

II-. Hình thức và thời điểm công khai

     - Công khai trên trang thông tin điện tử và bảng tin của Trường, đảm bảo tính đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.

     - Có các tài liệu in đầy đủ tại các khoa, trung tâm, đơn vị trực thuộc nhà trường về các nội dung liên quan đến chức năng hoạt động, nhiệm vụ của đơn vị, sẵn sàng phục vụ nhu cầu nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và những người quan tâm. Các tài liệu được cập nhật thường xuyên, sẵn sàng phục vụ trong thời gian các khoa, trung tâm và đơn vị làm việc.

     Ngoài việc công khai chất lượng giáo dục, Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại đã tiến hành việc tự đánh giá từ năm 2009 và đến năm 2015 nhà trường đã tiến hành đánh giá bổ sung giai đoạn 2009-2015 theo “Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng” ban hành kèm theo Quyết định số 08/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 10 tiêu chuẩn, 55 tiêu chí  và đã đưa ra kết luận có 52 tiêu chí đạt yêu cầu, 3 tiêu chí chưa đạt yêu cầu.  Đối chiếu với các tiêu chí và tiêu chuẩn theo Thông tư  số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì chúng tôi tự đánh giá Trường cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Thương mại đã đạt cấp độ 3.

 Tải Thông báo công khai cam kết chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thương Mại năm học 2017 - 2018 tại đây

 

 

 

Share