THÔNG BÁO V/V GỬI ĐĂNG BÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:      /TB-TCCB                                                                                                    Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc gửi đăng bài nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công Thương

 

                        Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Trung tâm

Vừa qua, nhà trường nhận được Công văn số 42/CV-TCCN ngày 03/3/2016 của Tạp chí Công Thương, Bộ Công Thương về việc gửi đăng bài nghiên cứu khoa học trên Tạp chí Công Thương.

Theo nội dung Công văn, định  kỳ hàng tháng Tạp chí Công Thương sẽ dành riêng một số công bố các kết quả nghiên cứu Khoa học và ứng dụng công nghệ, các thông báo khoa học và trao đổi thông tin thuộc mọi lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật.

Tạp chí Công Thương luôn hoan nghênh các các nhà khoa học, các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, nghiên cứu sinh, các thầy giáo, cô giáo và sinh viên viết bài và gửi bài đến Tòa soạn. Tạp chí Công Thương sẽ biên tập, thẩm định và bố trí đăng vào số thích hợp nhất.

Thông tin liên hệ:

Phòng TCCB, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Cán bộ, giảng viên nhà trường có nguyện vọng tham gia  liên hệ Phòng TCCB để biết thêm thông tin.

Nơi nhận:

-    Như đề gửi;

-   Lưu: VP.

 

Share