THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ AUSTRALIA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI

PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                               

                                 Số:     /TB-TTCB                                                                                       Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

Về Chương trình Học bổng Chính phủ Australia

                                                                    Kính gửi: Các Phòng, Khoa, Trung tâm

          Ngày 20/01/2016, Nhà trường có nhận được Thông báo về Chương trình Học bổng Australia đợt tuyển chọn năm 2016. Theo Thông báo Chương trình Học bổng Australia đợt tuyển chọn năm 2016 /niên khóa 2017 sẽ băt đầu nhận hồ sơ từ ngày 31/03/2016.

          Các ứng viên xin họ bổng Chính phủ Australia phải nộp hồ sơ trực tuyến tại web: www.australiaawardsvietnam.org

          Tối đa 80 suất học bổng trong đợt tuyển chọn này sẽ được trao cho các ứng viên Việt Nam xuất sắc có nguyện vọng học chương trình thạc sĩ tại Australia, niên khóa 2017. Đợt tuyển chọn này sẽ không cấp học bổng Tiến sĩ.

          Đối tượng xét tuyển:

          Nhóm 1: Cán bộ chính quyền địa phương, nhân viên làm việc của NGO trong nước và các doanh nghiệp các tỉnh.

          Nhóm 2. Cán bộ cơ quan trung ương.

          Nhóm 3. Giảng viên Đại học, Cao đẳng và cán bộ cơ quan nghiên cứu.

          Mỗi suất học bổng bao gồm chi phí vé máy bay, học tập và sinh hoạt phí tại một trong bất kỳ một trong các trường Đại học đẳng cấp quốc tế của australia và giá trị lên tới A$150.000.

          Ứng viên được học bổng có thể được bồi dưỡng 12 tháng tiếng Anh tại Việt Nam.

          Để biết thêm thông tin xin tham khảo trang web www.australiaawardsvietnam.org hoặc gọi số (04)39393991/2, hoặc từ 01 tháng 02 năm 2016 cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2016 gọi vào đường dây nóng (04)39387375.

                                                                                                         PHÒNG TỔ CHỨC - CÁN BỘ

Share