Sứ mệnh & Mục tiêu

SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU

         Sứ mệnh

         Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại và du lịch; hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Mục tiêu

        Đào tạo đa ngành, đa cấp, nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ và dịch vụ tư vấn có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại; sau năm 2015 trở thành trường đại học đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Share