Đào tạo

T2, 08/08/2016 - 15:20

Chi tiết xem tại file đính kèm

T2, 08/08/2016 - 15:47

Chương trình đào tạo bậc Cao đẳng

T2, 08/08/2016 - 16:13

CÁC QUY CHẾ ĐÀO TẠO

Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT: Về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”      Tải về

T5, 08/11/2016 - 11:10

Tải lịch thi kết thúc học phần lần 2 -Học kỳ II, Kỳ phụ, Học bổ sung - Năm học 2015-2016 tại đây

 

T5, 08/11/2016 - 11:12

Cập nhật thời khóa biểu học kỳ II-Năm học 2015-2016 (ngày 12/01/2016 chỉnh sửa TKB 9CHK).

T5, 08/11/2016 - 11:14

Đề nghị các đồng chí giảng viên và HSSV cập nhật thời khóa biểu HKI - Năm học 2016-2017. Mọi thắc mắc xin liên hệ với Ms. Hoàng Thị Vân Anh (Phòng Đào tạo).