Ngoài nước

T4, 02/22/2017 - 11:15

Trường Đại học Minh Tân Đài loan tuyển sinh các đối tượng:
4 năm đại học ( dành cho sinh viên tốt nghiệp THPT)
Liên kết 2+3 (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 2 năm trung cấp tại Việt Nam)
Liên kết 3+2 (dành cho sinh viên đã tốt nghiệp 3 năm cao đẳng tại Việt Nam)

T3, 02/21/2017 - 09:58

Bài viết hoạt động hợp tác Bài viết hoạt động hợp tác Bài viết hoạt động hợp tác Bài viết hoạt động hợp tác Bài viết hoạt động hợp tác Bài viết hoạt động hợp tác