Lịch học - Lịch thi

T2, 04/03/2017 - 21:00

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 03/4/2017)

T3, 02/14/2017 - 10:57

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 14/2/2017)      Tải tại đây

T6, 01/13/2017 - 11:05

Lịch thi kết thúc học phần lần 2 (học kỳ I; học kỳ phụ)  năm học 2016 - 2017 tải về

T5, 01/05/2017 - 16:28

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 12/1/2017)               Tải tại đây

T3, 01/03/2017 - 15:34

Lịch thi kết thúc học phần lần 2 (học kỳ I; học kỳ phụ)  năm học 2016 - 2017     Tải tại đây

T6, 12/30/2016 - 09:02

Lịch thi kết thúc học phần lần 1 học kỳ  I năm 2016-2017  (lịch thi bổ sung cập nhật ngày 30/12/2016)  tải về

 

T4, 12/28/2016 - 23:26

Thời khóa biểu kỳ II năm học 2016-2017 (cập nhật ngày 30/12/2016) Tải tại đây

T2, 11/21/2016 - 09:47

Lịch thi học kỳ  I năm 2016-2017  (cập nhật ngày 21/11/2016)  tải về

 

T2, 09/26/2016 - 14:17

Thời khóa biểu Kì I năm 2016-2017  (cập nhật ngày 21/10/2016)   Tải tại đây

T5, 09/08/2016 - 10:26

Thời khóa biểu Học kỳ 1 năm học 2016-2017         Tải về

Trang