THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II CẬP NHẬT NGÀY 03-04-2018

Theo đề nghị của một số đơn vị, GV - HSSV, Phòng Đào tạo điều chỉnh lại TKB HKII (năm học 2017-2018). Tải xuống thời khóa biểu cập nhật ngày 03-04-2018 tại đây

Share