Giới thiệu Phòng Thanh tra khảo thí

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Lãnh đạo Phòng

Trưởng phòng
ThS.GVC Trần Văn Cốc


Phó Trưởng phòng
ThS. Lê Thị Hồng Thanh

2. Cán bộ, viên chức: 04 người

- ThS.GVC Trần Văn Cốc - Trưởng Phòng
- ThS. Lê Thị Hồng Thanh - Phó Trưởng Phòng
- ThS. Lê Ngọc Cảnh - Chuyên viên
- Cử nhân Trần Thanh Hải- Chuyên viên 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
1- Chức năng
Tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện quyền thanh tra nội bộ. Tổ chức việc tự kiểm tra, thanh tra thuộc phạm vi quản lý của Trường theo qui định của pháp luật; Thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng.
2- Nhiệm vụ
2.1. Công tác thanh tra:
- Trình Hiệu trưởng kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
- Thanh tra việc chấp hành pháp luật giáo dục đối với cá nhân, đơn vị trong Trường.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác giải quyết các khiếu nại, tố cáo: xác minh làm rõ và đề xuất biện pháp giải quyết. Giúp Hiệu trưởng tiếp phụ huynh, HSSV theo qui định của Luật khiếu nại, tố cáo.
2.2. Công tác khảo thí:
- Tổ chức các kỳ thi kết thúc học phần, thi tốt nghiệp cuối khóa đúng theo các qui chế và qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần, cải tiến và phát triển các hình thức thi phù hợp với yêu cầu đào tạo của các ngành học, các hệ, bậc đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cũng như chất lượng đào tạo.
- Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị vi tính vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.
- Thẩm định tính chính xác của việc chấm thi, tổ chức thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần, môn học của giảng viên trên cơ sở phân tích, so sánh kết quả từng học phần, môn học và qua sự phản ánh của sinh viên.
- Tổng hợp và xác nhận khối lượng việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, đề thi, công tác coi thi, chấm thi kết thúc học phần cho cán bộ, giảng viên.
2.3. Công tác đảm bảo chất lượng:
- Nghiên cứu và triển khai các giải pháp toàn diện để đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu phát triển chương trình, phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo;
- Nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá; chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của sinh viên, việc làm của sinh viên sau khi ra Trường;
- Tổ chức Tự đánh giá và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ;
III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Tập thể
- Bằng khen Bộ Công Thương năm học 2010-2011, 2011-2012
- Nhiều năm liên tục đat danh hiệu tập thể lao động tiên tiến
2. Cá nhân
- Thành tích cá nhân: Chiến sỹ thi đua cơ sở: 05 lượt cá nhân
IV. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 Phòng 122, 124-Tầng 1 Nhà A1, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại
Điện thoại:02433 530.150

 

Share