Giới thiệu phòng Công tác HSSV

I. Cơ cấu tổ chức

  1. Lãnh đạo phòng:


Trưởng phòng
ThS. Nguyễn Văn Khoa


Tập thể phòng Công tác HSSV

2. Cán bộ,  viên chức: 05 người

ThS. Nguyễn Văn Khoa

ThS. Đào Việt Cường

CN. Nguyễn Duy Tiến

CN. Phạm Thị Ngọc Thuỷ

CN. Lê Tuấn Bình

II. Chức năng, nhiệm vụ

  1. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện và quản lý HSSV.

  1. Nhiệm vụ

* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và rèn luyện HSSV

- Tổ chức đón tiếp người học nhập trường, ổn định tổ chức lớp và làm thẻ HSSV.

- Tổ chức tuần giáo dục công dân đầu năm học. Tổ chức sinh hoạt chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho người học trong quá trình học tập tại trường.

- Là đầu mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình, địa phương; Tập hợp ý kiến phản ánh của người học; Trả lời và giải quyết khiếu nại về các mặt liên quan tới học tập và sinh hoạt nói chung. Định kì tổ chức đối thoại giữa học sinh, sinh viên với Ban Giám hiệu.

- Phối hợp với Phòng Hành chính - Quản trị theo dõi, đôn đốc HSSV thực hiện nội qui kí túc xá, giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực trường. Phối hợp với cơ quan an ninh tuyên truyền, phổ biến trong học sinh, sinh viên nhằm phòng chống các tệ nạn xã hội và các hoạt động không lành mạnh khác.

- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý các học sinh, sinh viên ngoại trú. Tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường mối quan hệ giữa HSSV nhà Trường với sinh viên các trường khác và nhân dân địa phương.

- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các phòng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho HSSV tham gia các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động giải trí lành mạnh và các hoạt động từ thiện xã hội khác.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, bồi dưỡng Giáo dục Quốc phòng-An ninh cho sinh viên.

* Công tác quản lý hồ sơ, kết quả học tập

- Quản lý hồ sơ HSSV, lưu trữ văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác học sinh, sinh viên theo quy định hiện hành. Xây dựng, rà soát quy chế và các quy định, quy trình liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

- Tổng hợp sĩ số HSSV theo từng lớp, từng ngành học theo học kỳ để báo cáo Hiệu trưởng;

- Quản lý hoạt động của ban cán sự lớp, quản lý sổ sách; Theo dõi việc thực hiện nội quy, quy chế của HSSV.

- Giữ mối liên hệ với cựu HSSV. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức các hoạt động quảng bá, đào tạo, nghiên cứu khoa học liên quan đến cựu HSSV.

* Hướng dẫn, thực hiện các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng HSSV

- Tổ chức xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội và miễn, giảm học phí cho HSSV theo các quy định hiện hành. Đề nghị trợ cấp các trường hợp HSSV gặp khó khăn đột xuất.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác y tế và bảo hiểm y tế, công tác khám chữa bệnh đầu khóa cho HSSV.

- Xác nhận chế độ chính sách xã hội cho HSSV theo qui định hiện hành; Giới thiệu HSSV liên hệ với các đơn vị ngoài trường nhằm phục vụ trực tiếp cho việc học tập và nghiên cứu khoa học. Tạo điều kiện và giới thiệu, tìm việc làm cho HSSV.

- Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Kiến nghị hình thức kỉ luật đối với các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế. Làm thủ tục cho thôi học, ngừng học, gia hạn học tập và xin học tiếp.

- Thư kí Hội đồng thi đua-khen thưởng, kỷ luật HSSV.

- Giải quyết các thủ tục hành chính cho HSSV.

III. Địa chỉ liên hệ

Phòng 102, 104, Tầng 1 Nhà A1, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

Điện thoại: 0433 530 324      

Share